Заповед за борба с пожарите разпространиха от областта

Регион

от Веселин Тонев 263 прегледа 0

Заповед за борба с пожарите разпространиха от областта

ХАСКОВО

За ефективна организация за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии на региона, областният управител на Хасково Станислав Дечев издаде заповед. С нея той определя за пожароопасен сезон в горските територии на областта времето от 12.04.2018 година до 15.11.2018 година.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии. През този период държавните горски стопанства /ДГС/, държавно ловно стопанство /ДПС/ Тополовград, Общините и юридическите лица, собственици на гори да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал относно повишената пожарна опасност. Директорите на ТП ДГС/ДЛС, Общините- собственици на гори, съгласувано с Районните служби /РС/ „Пожарна безопасност и спасяване" /ПБЗН/, да обозначат трайно на терена ида информират населението на определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност /1 -ви клас/.

ТП ДГС/ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори, да продължат изпълнението на годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари и да изпълняват при необходимост плановете за действие при гасене на горски пожари.

Регионалната дирекция по горите Кърджали /РДГ/ да продължи изпълнението на
Регионалната си програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РД ПБЗН-Хасково да осъществят контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ТП ДГС/ ДЛС, Общините и юридическите лица собственици на гори. Особено внимание да се обърне на:

- Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с лесокултурни прегради.

- Контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.

-Почистването на сухите треви покрай ж. п, линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност

-Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.

-Сформирането и оборудването на специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в ТП ДГС/ДЛС и Общините собственици на гори.

-Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.

-За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС/ДЛС, Общини и РДГ-Кърджали./Марица