Вадим скици по местоживеене за земи в цялата страна

агро

от Мария Петрова 124 прегледа 0

Вадим скици по местоживеене за земи в цялата страна

Ако собственикът на земеделска земя не желае да я обработва или да сключи споразумение, може да подпише договор с арендатор по избор. Договорът трябва да е нотариално заверен и предоставен в Общинската служба по земеделие, в чийто район попада поземленият имот. Необходимо е също да бъде вписван по партидата на имота в Агенция по вписванията в Имотния регистър.

В чл. 3 на Закона за арендата в земеделието пише, че скиците се заявяват за получаване от нотариус чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър или се предоставят от страна в нотариалното производство. Когато за съответното землище няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, нотариусът съхранява скици на имотите, издадени от съответната общинска служба по земеделие по местонахождението на имотите.

Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, се вписват в службата по вписванията и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие. Към акта, подлежащ на вписване, се прилагат издадените скици на имотите.

Коментари