Свалят таксите за детска градина

Хасково

от Екип Марица 612 прегледа 0

Свалят таксите за детска градина

ХАСКОВО. Търси се вариант с Бюджет 2018 на община Хасково да бъдат намалени сумите, които плащат родителите за посещение в детска градина

С цел финансово облекчение на родителите на децата в задължителните предучилищни групи / 5 и 6 годишните или 3 и 4 група/ , според възможностите на финансовата рамка общината възнамерява да поеме част от разходите за издръжка. Необходимият финансов ресурс ще бъде осигурен от собствени приходи в общински Бюджет 2016 година.

През  2016 година стартира проект „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция /ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково“ , финансиран по ОП „ Региони в растеж“ 2014-2020г. С  този проект изцяло се променя облика на осем сгради на четири детски градини: „ Елхица“ „Слънце“, „ Щурче“, „ Весели очички“. Очаква се след приложените мерки за енергийна ефективност  в тези детски градини да се реализират икономии от средства за отопление.

За всичките 8 сгради на детски градини общината закупи напълно ново обзавеждане-легълца шкафчета, маси и т.н  по заявка на директорите на градините.  

Във връзка със стартиралата процедура за изготвяне на Бюджет 2018, продължава поетият ангажимент за подобряване на материално техническата база и в останалите детски градини на територията на община Хасково.  

Коментари